Äldre version av webbläsare!

För en bättre upplevelse behöver du uppdatera din webbläsare. Kolla efter senaste versionen: Chrome Firefox Opera Safari (only Mac)

Företag Privat
Meny
Populära sökningar
Kundservice
Kundservice
0
Varukorg
Summering varukorg
()

Per produkt

Per totalt
Totalsumma:
Inkl.moms
  0
Gå till kassan
Meny

PVC - Det miljövänliga valet

2004 släpptes en rapport och analys av EU-kommissionen gällande PVC och dess livscykel. Man har konstaterat att PVC-fönster har noterbart låga utsläpp av skadliga ämnen då man inte behöver behandla fönstret i form av impregnering, färg och lack. PVC-fönster har låg miljöpåverkan så länge de återvinns. Detta gör PVC till ett bra miljövänligt fönstermaterial. PVC fönstren innehåller varken bly eller andra tungmetaller. PVC-stabilisatorn består av Calcium och Zink som är naturliga ämnen vilket borgar för en miljövänlig produkt. Att notera är att PVC är världens mest testade material. Källa: ECVM - PVC.org
Miljöbild av glob i grön natur

Allmänt PVC-plast

PVC används då det är åldersbeständigt och är underhållsfritt. Inom byggbranschen använd detta som golv, ångspärr i väggar, fönster, avloppsrör etc. Det är ett mycket uppskattat material med goda egenskaper.

Vattenledningar tillverkade i PVC Vattenledningar och avloppsrör är oftast tillverkade i PVC.

Skillnader mellan de olika fönstermaterialen

Skillnader mellan de olika fönstermaterialen
Energiförbrukning logo - Maximalt isolervärde Maximalt isolervärde reducerar uppvärmning vilket minskar ditt ekologiska fotavtryck.
100% blyfria PVC profiler 100% blyfria PVC profiler. Alla PVC profiler i vår portfölj är helt blyfria.

Kan återvinnas upp till 20 gånger

Studier har visat att PVC som används i fönsterkarmar och bågar kan återvinnas upp till 20 gånger. Om ett fönster har en uppskattad livslängd på 50 år blir då den totala tiden 1000 år! Detta gör att PVC fönster är oslagbart bäst som fönstermaterial. Nordiska Fönster använder återvunnen PVC.
Källa: UPVC Windows and the Enivornment
Källa: Progress Report 2017

Diagram - Krav på återvinning Kraven på återvinning ökar och i Europa ställs det höga krav på tillverkning och återvinning av PVC.

Miljömyndigheternas syn

Den här bedömningen har svenska miljömyndigheterna gjort för PVC-fönster under dess livscykel:

  • Vid tillverkningen av PVC är miljöpåverkan inte stor.
  • Det finns inga synpunkter på de tillsatser som används för extrudering av styva fönsterprofiler.
  • Det är acceptabelt ur miljösynpunkt att bränna uttjänta PVC-fönster (men bättre att återanvända och återvinna dem).
  • Deponi ansågs acceptabelt ur miljösynpunkt men ett slöseri med resurser. Fr.o.m. den 1 januari 2005 är det inte tillåtet att lägga organiskt material på deponi i Sverige.
Diagram över mest miljövänliga material. OFI, det österrikiska forskningsinstitutet för kemikalier och teknologi i Vienne,
klassificerade PVC som det mest energieffektiva och miljömedvetna materialet till fönster.
Livscykelanalys - Eu-kommissionen

Minimalt fotavtryck

Alla PVC fönster tillverkas med fokus på miljön. I produktion tas varje spill från bearbetning om hand och skickas för återvinning. PVC fönster har generellt betydligt bättre isolervärde jämfört med träfönster eller aluminiumbeklädda träfönster. För att jämföra ett fönstrets miljöpåverkan måste man ta hänsyn till hur länge fönstret ska brukas. Då PVC fönster har generellt betydligt bättre isolervärde samt längre livslängd, exempelvis jämfört med träfönster där underhållet inte sköts, är PVC det bästa valet för fönsterkarmar. Jämför man ett normalt träfönster med u-värde 1,2 jämfört med ett PVC fönster på 0,78, har PVC fönstret hela 35 procent effektivare isolering vilket drastiskt minskar energiåtgången på fastighetens uppvärmning.

Då cirka 35 procent går ut genom fastighetens fönster spar du cirka 2 450 kilowatt per år (beräknat på en total energiförbrukning på 20 000 kilowattimmar per år). Ser men detta på en beräknad livslängd på (minst) 50 år spar man 122 500 kilowattimmar. Förutom att energiåtgången i form av uppvärmning minskas har detta även samma effekt när det gäller kylning då fönstret isolerar åt både hållen. Denna faktor är inte med i beräkningarna då AC generellt inte används i Norden. Komfort och underhåll är inte med i beräkningarna men som är till fördel för PVC fönster.

Hållbart material i fönster

PVC är en konstgjord plast som innehåller PVC blandad med flera andra ingredienser för att producera det slutliga plastmaterialet som blir de uPVC. U betyder att den är ”oplastiserad” och därför hårdare än den mycket mjuka ”plastiserade” PVC som bland annat köksgolvvinyl är tillverkad av. Stabiliteten hos uPVC förbättras vanligtvis i fabriken genom att man applicerar in en metallförstärkare i fönsterkarmen. Det är oerhört viktigt att uPVC-ramen är hård nog för att klara det extrema vindtrycket som uppstår under stormigt väder. Då PVC varken gulnar eller missfärgas och är extremt åldersbeständigt, är det ett bra val till fönster.

Långtidstest Rise/SP (Sveriges forskningsinstitutet och innovationspartner)

Enligt SP rapport (P700747) framgår det tydligt att PVC fönster har flera bättre egenskaper jämfört med träfönster och aluminiumbeklädda träfönster. Testet bygger på ett långtidstest för att utvärdera huruvida funktion och utseende ändras. Summering av testet visade att PVC fönster var betydligt bättre på samtliga punkter. Den naturliga PVC-vita kulören fanns inga anmärkningar på, inga tecken på rötskada eller fuktupptagning då det inte kan uppstå med PVC. Även öppningsfunktionen testades med utmärka resultat jämfört med övriga fönstermaterial som hade flera anmärkningar. PVC fönster som satt i SP´s fasad monterades ut och testades för luft – och regntäthet. Resultat var att det var mer eller mindre oförändrat mot när testet utfördes före installation (13 år tidigare). Slagtålighetstest mot karm testade även efter 13 år och inga skillnader uppkom. Det innebär att PVC-materialet inte åldrats och tappat styrka.

Summering från Rise/SP

Utredningen visar att PVC fönster har mycket goda beständighetsegenskaper. Efter omkring 15 år i bruk är 49% av samtliga inventerade PVC fönster helt utan anmärkning. Motsvarande siffra för övriga fönster i SP´s fasad är 27%. De anmärkningar som varit för PVC fönstren har i första hand berört öppnings- och stängningsfunktionen men jämfört med övriga fönstermaterial i SP´s fasad föreligger ingen signifikant skillnad mellan PVC fönster och övriga öppnings- och stängningsfunktion efter dryga 15 år i bruk. Skillnaden är att de övriga fönstermaterialen i SP-s fasad har ytterligare anmärkningar så som rostiga spikhuvuden, trasiga tätlister, oxiderade distansprofiler eller dåliga silikonskarvar. Dessutom visar provningsresultaten att inga försämrade egenskaper vad det gäller luft- och regntäthet eller slagtålighet föreligger PVC fönstren.

Brandprov av PVC Fönster | Brandtest - LTH fullskaleprov

I ett fullskaleprov hos Institutionen för brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola har brandbeteendet hos PVC-fönster och träfönster jämförts. Sammanfattningen visar att ett PVC-fönster inte har sämre brandbeteende och inte medför större brandrisk än ett träfönster. Projektets huvudsyfte var att kartlägga brandbeteende och brandrisker för bland annat PVC-fönster under verkliga brandförhållanden då fönstren är placerade i flervåningshus. Utvärderingen genomfördes som en jämförande studie genom experiment i fullskala där PVC-fönstren utsattes för brandpåverkan parallellt med träfönster. Testet utfördes inne på högskolans område med hjälp av ett trevånings försökshus som försetts med fönster i de två nedersta våningarna. Två träfönster och två PVC-fönster per våning. Två brandbelastningar testades. Den hårdaste, som redovisas här, hade en brandbelastning på ca 95 MJ/kvm (de flesta svenska vardagsrum har en brandbelastning på < 90 MJ/kvm). Brandhärden fanns i den nedre våningen och fönstren i den våningen hade inga glas. Fönstren i andra våningen hade 3-glas isolerrutor. Samtliga fönster var inåtgående med dimension 800x1200mm

Kommentarer och observationer

Temperaturen i flamman var 800°C efter 2,5 minuter och nådde maximala 1 200°C efter 7 minuter. Alla fönster i våning 1 totalförstördes och brann med ungefär samma intensitet. PVC-fönstren självslocknade efter ca 10 minuter, träfönstren måste däremot släckas med vatten efter ca 30 minuter. Samtliga glasrutor förstördes inom ungefär samma tidsintervall men inga hela glasrutor lossnade. Öppningsfunktionen hos träfönstren var helt förstörd, men fungerade bra hos PVC-fönstren som därmed kan fungera som utrymningsväg. Maximal HCL-koncentration i utgående brandgaser uppkom efter ca 8 minuter och uppmättes till 14 ppm från PVC-fönstren och 21 ppm från inredningen, främst en golvmatta.

Mer om PVC-fönster och brand

Vid ofullständig förbränning av organiskt material bildas alltid kolmonoxid (CO), en luktlös, färglös och potentiellt dödlig gas. När PVC-fönster brinner genereras dessutom koldioxid, väteklorid och vattenånga. Väteklorid (HCL) är irriterande men inte bedövande. Den kan därför fungera som en räddande varningssignal i ett tidigt skede av en brand - när koncentrationerna fortfarande ligger under en hälsofarlig nivå. Väteklorid reagerar med vattenånga och bildar saltsyra.

Modern inredning av syntetiska material kan ensamt ge upphov till väsentligt större vätekloridmängder i brandgaserna än vad PVC-fönstren ger. Det bildas inte mer dioxiner och furaner när en byggnad med PVC-fönster brinner jämfört med när en byggnad med fönster av andra konstruktionsmaterial brinner.

Korrosion och strukturella skador

Saltsyra är mycket korrosiv. Vid bränder bildas korrosiva miljöer från en rad olika material, därför är en snabb sanering alltid nödvändig oavsett material i fönsterkonstruktionen. Eventuella strukturella skador beror snarare på de extremt höga temperaturerna, på över 1 000°C, än på syraangrepp.

Testade produkter av RISE (SP) - P-märkta

Då Nordiska Fönster är en tillverkare och en av de större aktörerna på svenska marknaden sitter Nordiska Fönster numera med i expertrådet på RISE (tidigare SP - svenskt testinstitut). Våra PVC fönster ur serien Fjord och uppåt är extremt testade. Testet utfört av: RISE Research Institutes of Sweden AB Testet visade inget läckage av väta och uppvisade mycket goda egenskaper i lufttäthet.

Certifikat från Rise Research Insitutes of Sweden AB

Bestämning av luft- och regntäthet, säkerhet mot vindlast och manövreringskraft.

Summering - Klassificering enligt SS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Diagram - Lufttäthet enligt SS-EN 1026:2016 t.o.m. 600 Pa

Diagram - Luftläckage

PRODUKTER ÄR TILLAGDA I DIN VARUKORG

;