Äldre version av webbläsare!

För en bättre upplevelse behöver du uppdatera din webbläsare. Kolla efter senaste versionen: Chrome Firefox Opera Safari (only Mac)

Företag Privat
Meny
Populära sökningar
Kundservice
Kundservice
0
Varukorg
Summering varukorg
()

Per produkt

Per totalt
Totalsumma:
Inkl.moms
  0
Gå till kassan
Meny

Integritets- och cookiepolicy

 

Nordiska Fönster värnar om din personliga integritet

Nordiska Fönster i Ängelholm AB värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter om dig som är vår kund eller besökare av vår hemsida. Vid frågor om vårt integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontaktinformation”.

Personuppgiftsansvarig

Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därför ansvariga för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning

Vår behandling av dina personuppgifter

I tabellen nedan framgår varifrån vi får dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål de behandlas, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi behandlar dina personuppgifter. Du har ingen skyldighet att dela dina personuppgifter med oss. Om du väljer att inte dela några personuppgifter med oss kommer vi dock inte ha möjlighet att sälja eller leverera produkter till dig, tillhandahålla dig kundtjänst, skicka dig marknadsföring eller annars interagera med dig i syfte att tillhandahålla våra tjänster.

 

Uppgifter om våra kunder

Vi har samlat in personuppgifterna: Kategorier av personuppgifter Ändamål med behandlingen Laglig grund Lagringstid
Från dig eller folkbokföringsregistret
(på din begäran)
Namn, E-post, Adress,
Telefonnummer, Personnummer
Administrera ditt köp, t.ex. identifiering och ålderskontroll, ta emot beställningen och leverera produkten  Fullgörande av avtal Till fullgörande av avtal. Uppgifterna sparas också för att kunna behålla historiken för att fullfölja eventuella reklamations- eller garantitider som är produkt specifikt.
Från dig Namn, E-post och ev. övriga personuppgifter du väljer att dela med vår sälj/kundtjänst personal.  Tillhandahålla sälj/kundtjänst. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att tillhandahålla dig kundtjänst på begäran (intresseavvägning).  
Från dig Namn, E-post, tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, andra uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik, onlinebeetende som t.ex. vilka produkter du köpt. Analysera ditt onlinebeteende, anpassa och skicka marknadsföring till dig. Behandlingen är nödvändig för att vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster (intresseavvägning).  
Från dig Namn, e-post, ev. övriga uppgifter du lämnar i samband med tävlingen Administrera tävlingar du väljer att deltaga i. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att tillhandahålla tävlingar till våra kunder (intresseavvägning).  
Från dig Personuppgifter du har lämnat i en recension, t.ex. namn Visa recensioner för andra kunder och anpassa våra produkter och vårt utbud. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att visa recensioner och anpassa produkter utifrån sådana recensioner (intresseavvägning).  
Från dig Namn, E-post, Information om ditt köp och användning av produkten. Administrera returer. Fullgörande av avtal Tidsperiod enligt allmänna villkor.
Från dig Namn, E-post, Information om ditt köp Efterleva tillämplig lagstiftning t.ex. lagar om reklamation, bokföring, skatt och produktsäkerhet. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Dina personuppgifter behandlas så länge det krävs enligt lag.
Från dig Namn, E-post, Information om ditt köp Tillvarata våra rättsliga intressen, t.ex. vid utebliven betalning Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att tillvarata våra rättsliga intressen, t.ex. få betalt (intresseavvägning) Dina personuppgifter behandlas så länge det krävs enligt lag.

Inspelning av samtal

När en kund ringer in till Nordiska Fönsters säljavdelning eller kundservice spelas samtalet in. Detta samtal kan innehålla personuppgifter. De inspelade samtalen användes i utbildningssyfte och för att kunna leverera kvalitetsservice till våra kunder. Det är endast ett fåtal utvalda personer inom Nordiska Fönster som har tillgång till att lyssna av inspelade samtal. Vi behåller samtalen i två (2) år. 


Uppgifter om besökare av vår hemsida

Vi har samlat in personuppgifterna: Kategorier av personuppgifter Ändamål med behandlingen Laglig grund Lagringstid
Via cookies på vår hemsida Funktionella

Statistiska och analytiska

Marknadsförings
Tekniska uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik, onlinebeteende, t.ex. vilka produkter du köpt eller sett på vår hemsida eller en av våra hemsidor. Analysera ditt onlinebeteende, anpassa och skicka marknadsföring till dig Samtycke Lagringstid är i enlighet med vår cookiepolicy.

Vidare detaljer om det finns längre ner på sidan.
Via cookies på vår hemsida

Nödvändiga
Tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, andra uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik. För att säkerställa att vår hemsida fungerar. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att säkerställa att vår hemsida fungerar som planerat (intresseavvägning) Lagringstid är i enlighet med vår cookiepolicy.

Vidare detaljer om det finns längre ner på sidan.
Via cookies på vår hemsida

Funktionella
Tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, andra uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik. För att utveckla vår hemsida. T.ex. baserat på hur hemsidan används. Samtycke Lagringstid är i enlighet med vår cookiepolicy.

Vidare detaljer om det finns längre ner på sidan.

Profilering

Vi kan komma att sammanställa information om dig från olika källor för att dra slutsatser om dina intressen och ditt online-beteende. Detta kallas profilering. Profileringen möjliggör för oss att skapa en kundprofil som innehåller information bl.a. om vad du köpt av oss samt vilka produkter du visat intresse för på våra hemsidor. Syftet med vår profilering är att säkerställa att den marknadsföring som skickas till dig, t.ex. personliga erbjudanden eller s.k. riktade annonser, är relevant.

Våra kanaler i Sociala medier

Vi behandlar personuppgifter som vi får tillgång till via våra kanaler på sociala medieplattformar i syfte att marknadsföra oss och våra produkter samt interagera med befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss och våra produkter samt att interagera med befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners (intresseavvägning). Personuppgifterna behandlas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. För information om plattformarnas behandling av personuppgifter i samband med att du besöker våra kanaler på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube och LinkedIn, hänvisas till respektive plattforms integritetspolicy.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut personuppgifter till någon annan (tredje part), förutom i situationer det krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller uppfylla de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter.

I tabellen nedan anges situationer då dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part.

Tredje part Syfte med delningen Personuppgifter som delas
Leverantörer och samarbetspartners Vi kan komma att dela dina personuppgifter med olika leverantörer och/eller samarbetspartners om sådana leverantörer eller samarbetspartners behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sitt uppdrag för oss, t.ex. leverantörer av molntjänster. Orderinformation så som E-post, namn, adress och telefonnummer.
Logistik- och transportföretag Vi kan komma att dela dina personuppgifter till logistik- och transportföretag för att kunna leverera produkter som beställts hem till er. Orderinformation så som E-post, namn, adress och telefonnummer.
Betalpartners/kreditupplysningsföretag Vi kan komma att dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag/bank i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av de betalningsmetoderna vi erbjuder. Samt för att bekräfta identitet och adress. Orderinformation så som E-post, namn, adress och telefonnummer.

Dina rättigheter

En sammanfattning av de rättigheter du som registrerad har enligt GDPR följer nedan.

Rätt att återkalla samtycke

När behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke som laglig grund, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via den kontaktinformation som anges längst ner i denna integritetspolicy.

Rätt till information

Du har rätt att få information om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och i sådana fall få en kopia av dessa tillsammans med information om ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter som behandlas, kategorier av mottagare av personuppgifterna, lagringstid, dina rättigheter avseende behandlingen, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering), information om säkerhetsmekanismer som tillämpas vid ev. överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES och, om uppgifterna inte inhämtats från dig, var uppgifterna kommer från.

Rätt till rättelse

Om de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att be oss att rätta eller komplettera dessa utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering

Du har ofta rätt att begära att vi utan onödigt dröjsmål raderar dina personuppgifter. Så är fallet när (i) personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de behandlats, (ii) du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, (iii) du har invänt mot behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte, eller mot behandling som sker med stöd av intresseavvägning som rättslig grund och vi inte kan påvisa avgörande skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, (iv) behandlingen inte sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, (v) personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller (vi) personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.  

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter vi stödjer på den rättsliga grunden intresseavvägning, inbegripet t.ex. profilering. Därutöver har du alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Vi kommer då inte längre behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Så är fallet när (i) du anser att personuppgifterna inte är korrekta och du inväntar vår kontroll av personuppgifternas riktighet, (ii) behandlingen är olaglig och du istället för att personuppgifterna raderas önskar att behandlingen begränsas, (iii) vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller (iv) när du har invänt mot behandling som stödjer sig på intresseavvägning och du väntar på att kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina ska slutföras.  

Rätt till dataportabilitet

När personuppgifter du tillhandahållit oss behandlas automatiserat och med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig som rättslig grund har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på våra hemsidor samt för att förbättra webbplatsen och skicka bättre och mer personlig marknadsföring. [Vi använder cookies i enlighet med denna Integritetspolicy och vår policy för cookies, policy för cookies kommer här nere].

Ändringar

Vi har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vid ändringar av denna Integritetspolicy kommer vi att publicera den justerade Integritetspolicyn på www.nordiskafonster.se med information om när ändringarna träder ikraft. Vi kan även komma att informera om ändringar på annat lämpligt sätt.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning.

Nordiska Fönster i Ängelholm AB

Org.nr: 556810-2940

Postadress: Lagegatan 24, 262 71 Ängelholm

E-post: Info@nordiskafonster.se

 

Cookies

Vi på Nordiska Fönster i Ängelholm AB, 556810-2940 vill vara transparenta om hur vi samlar och använder data och personuppgifter. Denna policy beskriver vilka cookies vi använder och hur vi använder dem, samt hur du kan stoppa cookies från att lagras på din enhet.

Läs vår integritetspolicy ovan för information om hur vi behandlar personuppgifter och om dina rättigheter i samband med sådan behandling.

Vad är en cookie?

En cookie är ett meddelande i form av en liten textfil som en webbplats placerar på en besökares enhet för att lagra information om besökaren. Cookies gör att vi kan känna igen din enhet nästa gång du besöker vår webbplats, så att vi kan optimera din upplevelse baserat på ditt beteende.

Vilka cookies använder vi?

Nordiska Fönster använder olika kategorier av cookies för att förbättra din upplevelse och göra ditt besök på vår webbplats så trevlig som möjligt. Dessa kategorier av cookies beskrivs i mer detalj nedan.

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är nödvändiga för att du ska kunna surfa på vår webbplats och använda dess funktioner, såsom att presentera allt innehåll på vår hemsida i form av text, bild, script och vår konfigurator. Sådana funktioner kan inte tillhandahållas utan dessa cookies.

Namn Tillhandahållare Syfte Lagringstid
__cfruid Zendesk This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. Session
__zlcid Zendesk This cookie is necessary for the chat-box function on the website to function. Session
__zlcstore Zendesk This cookie is necessary for the chat-box function on the website to function. Persistent
bscookie LinkedIn This cookie is used to identify the visitor through an application. This allows the visitor to login to a website through their LinkedIn application for example. 1 år
client JQuery Preserves users states across page requests. 1 år
CONSENT YouTube Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 år
CookieConsent Cookiebot Indikerar medgivande för cookies. 1 år
csrfToken www.nordiskafonster.se Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. Session
is_eu Pinterest Determines whether the user is located within the EU and therefore is subject to EU's data privacy regulations. Session
li_gc LinkedIn Indikerar medgivande för cookies. 180 dagar
PHPSESSID www.nordiskafonster.se Preserves user session state across page requests. Session
rc::a Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. Persistent
rc::c Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. Session
test_cookie Google Used to check if the user's browser supports cookies. 1 dag
ZD-suid Zendesk Unique id that identifies the user's session. Persistent

Funktionella cookies

Funktionella cookies hjälper till för att göra vår webbplats användbar genom att aktivera grundläggande funktioner som hjälper till att optimera upplevelsen för våra besökare. Dessa används endast för att förbättra hur vår webbplats fungerar. Funktionella cookies används endast om du har gett oss ditt samtycke till sådana cookies.

Namn Tillhandahållare Syfte Lagringstid
lidc LinkedIn Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. 1 dag
yt-player-bandwidth YouTube Used to determine the optimal video quality based on the visitor's device and network settings. Persistent
ZD-settings Zendesk Arbitrary settings for the user's preferences when browsing a Zendesk knowledge base. Persistent
__zlcstore Zendesk Denna cookie är nödvändig för att chatten ska fungera på hemsidan. Session
ZD-store Zendesk Registers whether the self-service-assistant Zendesk Answer Bot has been displayed to the website user. Persistent

Statistiska och analytiska cookies

Statistiska och analytiska cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats, mäter vår webbplatsprestanda och identifierar utrymme för förbättringar. Cookies används för att förbättra webbplatsen och dess funktioner. Statistiska och analytiska cookies används endast om du har gett oss ditt samtycke till sådana cookies.

Namn Tillhandahållare Syfte Lagringstid
AnalyticsSyncHistory LinkedIn Used in connection with data-synchronization with third-party analysis service. 30 dagar
ln_or LinkedIn Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. 1 dag
td Google Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session
yt-player-headers-readable YouTube Used to determine the optimal video quality based on the visitor's device and network settings. Persistent
ZD-buid Zendesk Unique id that identifies the user on recurring visits. Persistent

Marknadsföringscookies

Marknadsföringscookies används för att spåra besökare på olika webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda besökaren. Markandsföringscookies kan ställas in via våra webbplatser av våra reklampartners och gör det möjligt att leverera reklam som är skräddarsydd för dina intressen via tredje parts plattformar. Marknadsföringscookies används endast om du har get oss ditt samtycke till sådana cookies.

Namn Tillhandahållare Syfte Lagringstid
__zlcmid Zendesk Preserves users states across page requests. 1 år
_gcl_au Google Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. 3 månader
_pin_unauth Pinterest Used by Pinterest to track the usage of services. 1 år
_pinterest_ct_ua Pinterest Used by Pinterest to track the usage of services. 1 år
bcookie LinkedIn Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 1 år
IDE Google Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 år
LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session
li_sugr LinkedIn Collects data on user behaviour and interaction in order to optimize the website and make advertisement on the website more relevant. 3 månader
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore YouTube Väntande Persistent
nextId YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session
nWC1Uzs7EI YouTube Väntande Session
pagead/landing Google Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. Session
remote_sid YouTube Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. Session
requests YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog Cookiebot Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. Persistent
TESTCOOKIESENABLED YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. 1 dag
UserMatchHistory LinkedIn Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. 30 dagar
v3/ Pinterest Used by Pinterest to track the usage of services. Session
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 180 dagar
YSC YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session
yt.innertube::nextId YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Persistent
YtIdbMeta#databases YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Persistent
yt-remote-cast-available YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session
yt-remote-cast-installed YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session
yt-remote-connected-devices YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session
yt-remote-device-id YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent
yt-remote-fast-check-period YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent
yt-remote-session-app YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video  Session
yt-remote-session-name YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video  Session
zte# Zendesk Saves a Zopim Live Chat ID that recognises a device between visits during a chat session. Session

Notera att listan över cookies som tillhandahålls i denna cookiepolicy kan ändras från tid till annan. Vi kommer att uppdatera den regelbundet.

Hantering av cookies

Om du inte vill acceptera cookies på din enhet, eller om du vill återkalla ditt samtycke för cookies, kan du enkelt ändra inställningarna i din webbläsare för att automatiskt neka lagring av cookies eller ändra ditt samtycke för cookie. Tryck på den gröna ikonen nere i vänstra hörnet för att justera dina cookies. För att ändra dina webbläsarinställningar, följ instruktionerna från din webbläsare (vanligtvis i inställningarna för "Hjälp", "Verktyg" eller "Redigera").

Ändringar till denna policy

Nordiska Fönster förbehåller sig rätten att ändra denna cookiepolicy när som helst. I händelse av ändringar i denna cookiepolicy kommer vi att publicera den ändrade policyn på vår webbplats med information om när ändringarna träder i kraft och kan även meddela dig på lämpligt sätt.

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna cookiepolicy.

Du kan kontakta oss här.

PRODUKTER ÄR TILLAGDA I DIN VARUKORG

;